Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz via3u3a 3u3a
3632 dbce 500
4382 64de 500
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans
Reposted fromWilalena Wilalena viaszydera szydera
9513 d2c5
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vianewbeginning newbeginning

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat vianewbeginning newbeginning
5545 ca4e 500
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahydrosphere hydrosphere
5718 3ead
Reposted fromchristi christi viahydrosphere hydrosphere
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viadusz dusz
3760 705c
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viadusz dusz
0675 3570
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapatrzpodnogi patrzpodnogi
7053 bd02 500
Reposted fromkattrina kattrina viajasminnie jasminnie
5525 94f1 500
Reposted fromoll oll viaBalladyna Balladyna
0404 3d47
6233 06dc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl